miércoles, 16 de mayo de 2012

Jornadas de Proteción Internacional de Víctimas de Trata de Seres HumanosProtecció Internacional i
Víctimes de Trata d’Éssers Humans
La darrera modificació de la Llei 12/2009 reguladora del Dret d’Asil introdueix com a novetat la
incorporació del gènere com a motiu de persecució i, per tant, com a potencial sol•licitant d’asil o protecció
subsidiària.
Aquesta i altres modificacions van ser introduïdes amb la finalitat de transposar i harmonitzar la llei
nacional a Directives Europees sobre asil. D’aquesta manera, queda reconeguda la possibilitat de
reconèixer a una víctima de trata com a potencial sol•licitant d’asil.
En base a això i a la Convenció de Ginebra de 1951 i el seu Protocol de 1967 sobre l’Estatut dels Refugiats,
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats-ACNUR ha publicat una sèrie de Directrius sobre
Protecció Internacional que tenen l’objectiu de servir com a guia d’interpretació legal a professionals per a
la determinació de la condició de refugiat. Entre aquestes estan les Directrius sobre la persecució per
motius de gènere.
Actualment, l’impacte de l’aplicació de la Llei 12/2009 ha estat tan mínima que actualment a l’Estat
espanyol no s’ha concedit cap estatut d’asilat per motius de gènere en casos de Trata d’ Éssers Humans-
TEH, especialment amb finalitats d’explotació sexual.
Recentment, l’ACNUR juntament amb altres agències de Nacions Unides ha elaborat un document que
recull comentaris a la Directiva UE 2011/36 sobre prevenció i lluita contra la trata i protecció a les víctimes
per a una millor transposició de dita norma als ordenaments interns.
Una eina que ens pot ésser útil al conjunt de professionals i tècnics especialitzats ja sigui en l’aplicació de
mecanismes de protecció internacional, com a aquells que treballen en la detecció, identificació, protecció i
atenció de víctimes de TEH.
La sessió de formació que presentem pretén ser un espai formatiu, de reflexió i de debat amb l’objectiu de
contribuir a la formació i millora de les nostres pràctiques d’identificació, protecció, atenció i derivació de
les víctimes de TEH entre els sol•licitants d’asil i els refugiats a través del procediment de sol•licitud de
protecció internacional.
Davant de situacions de Trata d’Éssers Humans, la Protecció Internacional adquireix major sentit i és
condició indispensable per tal de garantir la integritat de la persona.
ADREÇADA A:
· Professionals i personal tècnic que participa en el Grup de Treball de Protecció Internacional liderat
per la Direcció General per a la Immigració.
· Professionals i personal tècnic que participa en la Comissió Tècnica del Grup de Treball per a
l’Abordatge de situacions de prostitució, en especial de les de trata d’éssers humans amb finalitat
d’explotació sexual liderat per l’Institut Català de les Dones.
· Entitats i xarxes especialitzades en DDHH
· Personal tècnic de SIADs i CIE de Catalunya.
· Delegació del Govern a Catalunya i Subdelegacions.
· Cossos policials.
· Ambaixadors, ambaixadores, cònsols i personal d’ambaixades i consolats
ORGANITZEN AMB EL SUPORT DE:
- PROGRAMA -
TRATA D’ÉSSERS HUMANS I PROTECCIÓ INTERNACIONAL
09.30-10.00 Inscripció participants
10.00-10.30 Presentació jornada
Sra Montserrat Gatell
Presidenta Institut Català de les Dones
Sra Rosa Mª Cendón
SICAR cat
10.30-11.30 La protecció internacional de les víctimes de trata segons les
directrius i recomanacions de l’ACNUR
Sr Juan Carlos Arnáiz
Oficial de Protección Adjunto-ACNUR
11.30-12.15 Principals reptes a Espanya en tema de protecció internacional
de les víctimes de trata
Sra Elena Arce
Assessora Responsable (e.f.) de l’Àrea de Migracions i Igualtat de Tracte-Defensor del
Pueblo
12.15-13.00 Perspectiva de gènere dins del sistema de protecció internacional
Oficina de Asilo y Refugio (pendent confirmació)
13.00 -13.30 Conclusions i cloenda
Sr. Xavier Alonso Calderón
Cap de l’Àrea d’Estrangeria i Relacions Laborals de la Direcció General per a la Immigració.
Sra. Sandra Camacho
Advocada de SICAR cat
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Dia:16 de maig de 2012
Seu: Direcció General per a la Immigració
Departament Benestar Social i Família - Generalitat de Catalunya
C/ Calàbria, 147, de Barcelona.
Més informació al web de l’Institut Català de les Dones.
Inscripcions a través d’aquest formulari.

No hay comentarios:

Publicar un comentario